Agencje pracy tymczasowej – podstawowe informacje dotyczące zakresu działania

Agencje pracy tymczasowej – podstawowe informacje dotyczące zakresu działania

Agencje pracy tymczasowej

W ostatnich latach w Polsce nastąpił znaczy wzrost liczby agencji pracy tymczasowej. Rozważania na temat agencji pracy tymczasowej należy zacząć od zaprezentowania struktury jej działalności. Agencje pracy to przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem pracy. Pracownik agencji przeprowadza proces rekrutacji, w wyniku której wybiera osoby o określonych kwalifikacjach i umiejętnościach, które zostały ustalone przez użytkownika agencji, czyli podmiot, który zlecił poszukiwanie pracownika. Poprzez agencję pracy tymczasowej następuje wyszukiwanie pracowników do prac sezonowych, zawartych na określony czas.

Agencja pracy tymczasowej rekrutująca do pracy za granicę

Agencje pracy stały się bardzo popularnym tworem w procesie zatrudnienia do prac poza granicami Polski. Statystyki pokazują, iż najwięcej agencji prac tymczasowych oddelegowuje pracowników do pracy sezonowej na terenie Niemiec. Korzystanie z usług agencji pracy jest rozsądnym rozwiązaniem z punktu widzenia pracowników, jak i osób dających zlecenia. Każdy potencjalny pracodawca jest weryfikowany przez agencję pracy co stanowi wielki komfort i poczucie bezpieczeństwa z punktu widzenia pracownika. Z kolei pracodawca zwolniony jest z obowiązku naliczania i wypłacania wynagrodzenia, składek ZUS oraz wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem pracowników. Nie musi również przeprowadzać procesu rekrutacji.

Zatrudnianie pracowników poprzez agencję pracy tymczasowej jest specyficzną formą zatrudnienia, w której pracownik formalnie zatrudniony jest przez agencję pracy tymczasowej. To agencja wypłaca pracownikowi wynagrodzenie, odprowadza składki do ZUS, Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Praca wykonywana jest na rzecz użytkownika agencji (osoby lub podmiotu zlecającego zatrudnienie), który rozlicza się z agencją.

Agencje pracy tymczasowej – podstawowe informacje dotyczące zakresu działania

Należy podkreślić, że agencja pracy tymczasowej poszukuje pracowników, którzy zostaną oddelegowani na czas określony do wykonywania określonej pracy na rzecz podmiotu zlecającego. Aktualnie zostały wprowadzone ograniczenia związane z maksymalnym okresem wykonywania prac tymczasowych. Pracownik może być skierowany do pracy na rzecz danego podmiotu zlecającego na czas nie dłuży niż 18 miesięcy, w okresie kolejnych 36 miesięcy.

Współcześnie istnieje wiele różnych agencji pracy tymczasowej, które reklamują swoje usługi w sieci. Na ich stronach internetowych potencjalny pracownik może znaleźć wiele różnorodnych ofert pracy.

Aby agencja pracy tymczasowej mogła funkcjonować w Polsce wymagany jest wpis agencji do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia. Podmiot taki nie może posiadać zaległości z tytułu składek ZUS oraz zaległości podatkowych, nie może być karany za przestępstwa lub wykroczenia, a także nie może być w trakcie postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego. Forma prawna prowadzenia agencji jest dobrowolna (poza spółką partnerską), a zatem agencja pracy tymczasowej może być prowadzona w formie spółki cywilnej, jawnej, komandytowo-akcyjnej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej lub jednoosobowej działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz