Czy pracownika można poddać obowiązkowemu testowi na COVID-19?

Czy pracownika można poddać obowiązkowemu testowi na COVID-19?

W obliczu epidemii pracodawcy stanęli przed prawdziwym wyzwaniem. Zapewnienie odpowiednich środków higieny było tylko jednym z zadań, któremu musieli sprostać. Część pracodawców zdecydowała się także na umożliwienie pracownikom poddawaniu się badaniom na obecność wirusa, chcąc przeciwdziałać powstaniu ogniska zachorowania. Powstało zatem pytanie – czy pracownik może odmówić poddaniu się testowi? Czy pracodawca ma prawo przymusić pracownika do badania?

Różne opinie co do obowiązku poddania się badaniu

O ile nie budzi wątpliwości, że każdy z nas ma obowiązek poddania się testowi w przypadku otrzymania skierowania przez lekarza POZ, o tyle problematyczną kwestią pozostaje, czy pracodawca może przymusić pracownika do badania. Nie ma jednoznacznej podstawy umożliwiającej pracodawcy podjęcie takich kroków. Część środowiska prawniczego wskazuje, że pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także ochrony zdrowia i życia pracowników. Z tego względu zasadnym wydaje się być umożliwienie pracodawcy przymusowego skierowania na test, nawet bez uzyskania zgody pracownika. Podobne stanowisko wyraziło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskazując, że pracodawca może skierować pracownika na obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne, jeżeli przy wykonywaniu pracy istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. Zdaniem resortu podstawę prawną do tego typu działań stanowi art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Przeciwnicy ww. stanowiska podkreślają, że pracodawca nie jest uprawniony do samodzielnego stwierdzenia, czy pracownik jest zdrowy, a zatem – czy posiada zdolność do pracy. W konsekwencji, jeżeli w stosunku do danego pracownika zachodzą podejrzenia, że może on być zarażony koronawirusem, pracodawca powinien skierować pracownika do lekarza medycyny pracy, który to może zadecydować o zdolności pracownika lub ewentualnie skierować go na test.

A co z danymi osobowymi?

Urząd Ochrony Danych Osobowych stanął na stanowisku, że wynik testu na obecność koronawirusa należy do wrażliwych danych pracownika. W związku z powyższym, nawet jeżeli pracodawca finansuje test, to pracownik i tak musi wyrazić zgodę na jego przeprowadzenie. Nie wystarczy przy tym dorozumiana zgoda w postaci poddania się badaniu, ale zgoda w formie wyraźnej (np. pisemnej) na badanie oraz przetwarzanie danych pracownika w postaci wyniku testu.

Dodaj komentarz